Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
997 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.597 04 C250Đ 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính. Phần 1: chế độ kế toán thuế, quản lý thuế, thanh tra thuế. Phần 2: luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657 C737
Brief contents: Nature and regulation of companies; Financing company operations; Company operations; Accounting for in come tax; property, plant and equipment; Intagible assets; Business...
Ký hiệu xếp giá: 658.155 G913
This book includes: Foundation Concepts; Fudamental Costing and Control; Advanced Costing and Control; Decision Making.
Ký hiệu xếp giá: 658.155 2 H656
Brief Contents: Setting the Strategic Foundation; Acitvity-Based Management; Process Costing and Cost Allocation; Planning and Decision Making; Evaluating and Managing Performance.
Ký hiệu xếp giá: 005.3 Excel
Bài 1: Chuẩn bị danh mục Bài 2: Số liệu phát sinh Bài 3: Phân tích theo tháng Bài 4: Thiết kế User Form Bài 5: Nhập chứng từ Bài 6: Thu chi - nhập xuất Bài 7: Tiêu thụ - công nợ Bài 8: Tổng hợp -...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 NG527TH
Nội dung cuốn sách gồm có: tổng quan về Microsoft Exel, tổng quan về Excel kế toán, thực hành Excel kế toán, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, bảng dữ liệu - table, biểu mẫu, vấn tin, báo cáo.
Ký hiệu xếp giá: 657 F491
Chủ đề: Accounting; Kế toán
With the fifteenth edition of Financial and Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, the Williams author team continues to be a solid foundation for students who are learning basic...
Ký hiệu xếp giá: 657 F491
Chủ đề: Accounting; Kế toán
Brief contents: Accounting: INformation for Decision Making; Basic Finacial Statements; The Accounting Cycle: Capturing Economic Events, Accruals and Deferrals, Reporting Financial Results;...
Ký hiệu xếp giá: 657.3 T858
Contents: Introduction to Financial Accounting; Measuring and Evaluating Financial Position and Financial Performance; The Double-entry System; Record - Keeping; Revenue and Expense Recognition in...
Ký hiệu xếp giá: 657.48 TR120V
Sách giới thiệu tổng quát các khái niệm và nguyên tắc kế toán tài chính của Mỹ, bao gồm các nội dung chính sau: Môi trường kế toán, mô hình kế toán cơ bản, kế toán trong công ty thương mại, kế toán...
Đang xem: 101