Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
769 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141.2
Chủ đề: Kế toán
Giới thiệu và hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm và giữa niên độ, hệ thống chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán và hình thức kế toán, sơ đồ kế toán và các hoạt động kinh tế chủ yếu
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141 2006
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Chế độ kế toán doanh nghiệp; Các sơ đồ kế toán doanh nghiệp chủ yếu; Luật kế toán, hướng dẫn thi hành luật kế toán.
Ký hiệu xếp giá: 657 C5141.2015
Chủ đề: Kế toán
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: tài khoản kế toán, báo cáo tài chính, chứng từ kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức thực hiện. Sách còn bao gồm các phụ lục: danh mục hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 657.61 CH250Đ
Cuốn sách Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm các nội dung chính sau: Hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, các sơ đồ kế toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.61 C5141 2007
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; Các sơ đồ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp; Chế độ khấu hao tài sản cố định.
Ký hiệu xếp giá: 657.029 597 Ch-M
Phần 1: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Phần 2: Hướng dẫn quá trình kế toán Phần 3: Hướng dẫn lập và phân tích các báo cáo tài chính và kế toán Phần 4: Chế độ chứng từ và sổ kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.029 597 Ch-M
Phần 1: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp Phần 2: Hướng dẫn quá trình kế toán Phần 3: Hướng dẫn lập và phân tích các báo cáo tài chính và kế toán Phần 4: Chế độ chứng từ và sổ kế...
Ký hiệu xếp giá: 343.597 04 C250Đ 2014
Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính. Phần 1: chế độ kế toán thuế, quản lý thuế, thanh tra thuế. Phần 2: luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành. Phần 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657 C737
Brief contents: Nature and regulation of companies; Financing company operations; Company operations; Accounting for in come tax; property, plant and equipment; Intagible assets; Business...
Ký hiệu xếp giá: 657 G169
Contents: introduction, international financial reporting standards (IFRS): an overview, the meaning of consolidation, consolidated financial statements, combining individual financial statements: a...
Đang xem: 2387