Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
769 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.48 G434 2016
Những nội dung trình bày trong sách là những nội dung cơ bản nhất của môn học kế toán tài chính, bao gồm: tổng quan về kế toán tài chính; kế toán tiền và các khoản phải thu; kế toán hàng tồn kho; kế...
Ký hiệu xếp giá: 657.071 Đ455TH
Cuốn sách này trình bày những nội dung sau: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; phương pháp chứng từ kế toán; phương pháp tài khoản kế toán; phương pháp tính giá và kế...
Ký hiệu xếp giá: 657 G434 2016
Chủ đề: Kế toán
Nội dung cuốn sách được chỉnh sửa và bổ sung theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014). Trình bày những vấn đề có tính chất nguyên lý hoặc nguyên tắc trong kế toán: báo cáo kế toán, tài khoản...
Ký hiệu xếp giá: 657.07 TR120PH
Nội dung của giáo trình bao gồm việc trình bày và giải thích khái niệm, đối tượng của kế toán, các phương pháp kế toán được sử dụng để thu thập, xử lý, kiểm tra, ghi sổ, tổng hợp và cung cấp thông...
Ký hiệu xếp giá: 657.071 NG527V
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: Đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán; Báo cáo kế toán; tài khoản và ghi sổ kép; Tính giá các đối tượng kế toán; Chứng từ kế toán và kiểm kê; Sổ...
Ký hiệu xếp giá: 657.450 285 Đ455TH
Sách cung cấp các kiến thức cơ bản về các hàm Excel và kỹ năng sử dụng được một số phần mềm kế toán vào công tác kế toán, đặc biệt là phần mềm kế toán MISA. nội dung cụ thể gồm: mở đầu; cơ sở dữ...
Ký hiệu xếp giá: 657.02 Ha-T
Chủ đề: Kế toán
Chương 1: Bản chất và nhiệm vụ hạch toán kế toán xã hội chủ nghĩa Chương 2: Đối tượng và phương pháp kế toán xã hội chủ nghĩa Chương 3: Bảng cân đối kế toán Chương 4: Tài khoản và sổ ghi chép Chương...
Ký hiệu xếp giá: 657.102 Ha-T
Chủ đề: Kế toán
Chương 1: Bản chất, Chức năng, yêu cầu và đối tượng của hạch toán kế toán Chương 2: Hệ thống phương pháp của hạch toán kế toán Chương 3: Sổ kế toán và hình thức kế toán Chương 4: Tổ chức công tác...
Ký hiệu xếp giá: 657.102 Ha-T
Chủ đề: Kế toán
Chương 1: Bản chất, Chức năng và đối tượng kế toán Chương 2: Phương pháp của kế toán Chương 3: Sổ sách và hình thức kế toán Chương 4: Kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ Chương 5: Kế toán tiền...
Ký hiệu xếp giá: 657.83 Ha-V
Chương 1: Nhiệm vụ kế toán và tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ; Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn Chương 3: Hạch toán các khoản nợ...
Đang xem: 2326