Thư viện Lạc Hồng
Khoa học tự nhiên và toán học
Tài liệu trong : Khoa học tự nhiên và toán học
795 tài liệu trong bộ sưu tập này
Ký hiệu xếp giá: 541.3078T422n 2020
Chủ đề: Hóa lý
Gồm 31 bài thí nghiệm cơ bản nhất về: Nhiệt hoá học, định luật phân bố, áp suất hơi bão hoà, phép nghiệm lạnh, cân bằng hoá học, cân bằng lỏng - hơi của hệ hai cấu tử, cân bằng lỏng hơi...
Ký hiệu xếp giá: 579V598s 2019
Chủ đề: Vi sinh vật học
Trình bày các kiến thức cơ bản về vi sinh vật học; dinh dưỡng của vi sinh vật; quá trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật; ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hoá học; khái niệm chung về trao đổi chất ở vi sinh vật; giải phóng và bảo toàn năng lượng ở vi sinh vật...
Ký hiệu xếp giá: 519.50711G434t 2019
Giới thiệu những vấn đề cơ bản của thống kê thực hành; phương pháp mẫu và lý thuyết điều tra chọn mẫu, thống kê mô tả, phân tích phương sai, kiểm định phi tham số, phân tích hồi quy và tương quan, phân tích nhân tố phương pháp thành phần chính, phân tích nhân tố tương ứng, phân tích nhân tố tương...
Ký hiệu xếp giá: 519.50285G434t 2019
Tổng quan về tin học ứng dụng trong thống kê; giới thiệu một số phần mềm nhập dữ liệu thống kê; giới thiệu chung về SPSS và quản lý dữ liệu; ứng dụng SPSS trong trình bày dữ liệu thống kê; ứng dụng SPSS tính toán tham số thống kê; ứng dụng SPSS trong kiểm định giả thuyết thống kê; ứng dụng SPSS...
Ký hiệu xếp giá: 515.0285L6494g 2019
Giới thiệu ngôn ngữ lập trình bậc cao Matlab, các thuật toán kèm theo như sai số, Matlab cơ bản, giải gần đúng phương trình, phương pháp số trong đại số tuyến tính, phép nội suy và xấp xỉ hàm, đạo hàm, tích phân và phương trình vi phân.
Ký hiệu xếp giá: 540.307N5765h 2018
Giáo trình gồm có 8 chương: giới thiệu chung về môn học hóa lý; khí lý tưởng - khí thật; nguyên lý thứ nhất nhiệt động học và ứng dụng trong hóa học; nguyên lý II và III của nhiệt động hóa học - chiều hướng và giới hạn của quá trình; cân bằng hóa học; lý thuyết cân bằng pha; cân bằng dung dịch -...
Ký hiệu xếp giá: 519.2N5766x 2018
Trình bày lý thuyết xác suất: các khái niệm cơ bản về xác suất; biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên. Thống kê toán học: lý thuyết mẫu; ước lượng tham số thống kê; kiểm định giả thuyết thống kê; tương quan và hồi quy.
Ký hiệu xếp giá: 515.076B152t 2018
Gồm các bài tập giúp sinh viên nắm vững hơn một số kiến thức về ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm một biến, hàm nhiều biến, tích phân, phương trình vi phân và ứng dụng của giải tích trong kinh tế.
Ký hiệu xếp giá: 519.20711G434t 2018
Trình bày nội dung của môn học lý thuyết xác suất, thống kê toán và phân tích nhân tố gồm: Biến cố ngẫu nhiên và xác suất, biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, một số quy luật phân phối xác suất thông dụng, cơ sở lý thuyết mẫu, ước lượng các tham số của biến ngẫu nhiên, kiểm định giả...
Ký hiệu xếp giá: 519.5G434t 2018
Nghiên cứu thống kê thị trường là việc sử dụng các phương pháp thống kê trong việc thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phân tích trong nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thống kê thị trường bao gồm cả nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Cuốn sách gồm 8 chương. Chương 1 những vấn đề...
Đang xem: 531