Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
15 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.2 So-N
Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657.2 So-N
Chương 1: Hạch toán tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và kết quả kinh doanh theo từng ngành sản xuất kinh doanh Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư chứng khoán ngắn hạn Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 657.029 597 Ke-N
Chủ đề: Kế toán; Kế toán
Chương 1: Hạch toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư Chương 2: Hạch toán các khoản phải thu Chương 3: Hạch toán vật liệu, công cụ, dụng cụ Chương 4: Hạch toán tài sản cố định; Chương 5: Hạch...
Ký hiệu xếp giá: 657.102 Ha-L
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp xây lắp Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn Chương 3: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước Chương 4: Hạch toán...
Ký hiệu xếp giá: 657.83 Ha-V
Chương 1: Nhiệm vụ kế toán và tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp thương mại và dịch vụ; Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và các khoản đầu tư ngắn hạn Chương 3: Hạch toán các khoản nợ...
Ký hiệu xếp giá: 657.395 97 Ha-V
Phần 1: Hướng dẫn hạch toán kế toán Phần 2: Các hình thức và phương pháp ghi sổ kế toán Phần 3: Nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính doanh nghiệp
Ký hiệu xếp giá: 657.9042 Ke-N
Chủ đề: Kế toán; Kế toán
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu Chương 3: Hạch toán vật liệu, công cụ; Chương 4: Hạch toán tài sản cố định và...
Ký hiệu xếp giá: 657.102 959 7 Ke-T
Chủ đề: Kế toán
Phần thứ nhất : CHỨNG TỪ VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Phần thứ hai : TÌA KHOẢN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TÀI KHOẢN KẾ TOÁN Phần thứ ba: SỔ KẾ TOÁN VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỔ KẾ TOÁN
Ký hiệu xếp giá: 657.029 597 Ke-N
Phần 1: Hệ thống tài khoản - hạch toán kế toán hành chính sự nghiệp Phần 2: Nội dung và và phương pháp lập báo cáo tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp Phần 3: Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự...
Ký hiệu xếp giá: 657.867 Ke-N
Chương 1: Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp Chương 2: Hạch toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn Chương 3: Hạch toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước Chương 4: Hạch toán...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 2347