Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 302 K617m
Nghiên cứu về lịch sử các mối quan hệ và công nghệ: Xã hội săn bắt - hái lượm (xã hội 1.0), xã hội nông nghiệp (xã hội 2.0), xã hội công nghiệp (xã hội 3.0), xã hội thông tin (xã hội 4.0). Phân tích...
Đang xem: 7950