Database design, application development, & administration

Ký hiệu xếp giá
005.74 M2848
Dewey
005.74
Xuất bản
3. - McGraw-Hill/Irwin, 2007
Mô tả
712tr ; 26 cm
ISBN
9780072942200
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Database
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: introduction to database environments; understanding relational databases; data modeling; relational databases design; application development with relational databases; advanced database development; managing database environments.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001658  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5229