Hands-on object-oriented programming with C#: build maintainable software with reusable code using C#

Ký hiệu xếp giá
005.117 T1287h
Dewey
005.117
Xuất bản
Birmingham, UK: Packt Publishing, 2019
Mô tả
viii, 273tr ; 24 cm
ISBN
9781788296229
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Lập trình hướng đối tượng; Ngôn ngữ lập trình; Phần mềm ứng dụng
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Object-oriented programming (OOP) is a programming paradigm organized around objects rather than actions and data rather than logic. With the newest release of C#, there are some new additions that improve Object-oriented Programming. This book teaches Object-oriented programming in C#, in an engaging and interactive way
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002527  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8030