C# data structures and algorithms: explore the possibilities of C# for developing a variety of efficient applications

Ký hiệu xếp giá
005.3 J329c
Dewey
005.3
Xuất bản
Birmingham, UK: Packt Publishing, 2018
Mô tả
279tr ; 24 cm
ISBN
9781788833738
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngôn ngữ lập trình; Cấu trúc dữ liệu; Thuật toán máy tính
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Data structures allow organizing data efficiently. Their suitable implementation can provide a complete solution that acts like reusable code. In this book, you will learn how to use various data structures while developing in the C# language as well as how to implement some of the most common algorithms used with such data structures
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002525  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8989