Accounting for dummies

Ký hiệu xếp giá
657 T761a 2022
Dewey
657
Xuất bản
7th edition. - Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2022
Mô tả
434tr ; 24 cm
ISBN
9781119837527
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kế toán
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Accounting in Today's New Economy; Introducing Financial Statements; Safeguarding Company Assets; Accounting in the Digital Age; Recognizing the Legal and Accounting Entity; Reporting Profit or Loss in the Income Statement; Reporting Financial Condition in the Balance; Reporting Cash Sources and Uses in the Statement of Cash Flows; Financial Accounting Issues; Understanding Financial Reports, Financial Statements, and Financial Information; Producing Financial Reports; Deciphering a Financial Report; Analyzing Financial Information with Ratios; Generating Internal Financial Information for Management Use; Applying Wall Street's Tricks and Treats to Engineer Financial Results; Leveraging Accounting in Managing a Business; Analyzing Profit; Accounting for Costs; Preparing Best-in-Class Forecasts, Projections, and Budgets; Capitalizing a Business: How, When, Why, and What; Ten Tips for Managers; Ten Tips for Reading a Financial Report.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100021327  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8602