Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình mới cập nhật
Nội dung giáo trình gồm có các bài: lấy mẫu và bảo quản mẫu; độ Acid; độ kiềm; độ cứng; Calci; chất rắn; Chloride; nhu cầu oxy hóa học (COD).
Nội dung giáo trình gồm có: chất lượng và quản lý chất lượng; các công cụ sử dụng trong kiểm tra và kiểm soát chất lượng; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP.
Nội dung giáo trình gồm có: những khái niệm, định luật cơ bản của động hóa học; áp dụng định luật cơ bản của động học cho các phản ứng đơn giản; áp dụng định luật cơ bản của động học cho phản ứng...
Nội dung giáo trình gồm có: giới thiệu chung về mỹ phẩm, đối tượng của mỹ phẩm, các giá mang sản phẩm chính cũng như các nguyên liệu chính trong sản xuất mỹ phẩm; quy trình sản xuất một số sản phẩm...
Nội dung giáo trình gồm có: khái niệm chất thải rắn và nguồn gốc phát sinh; tác hại của ctr đối với môi trường và sức khoẻ cộng đồng; quản lý và xử lý chất thải rắn tại việt nam; hướng dẫn thu gom,...
Nội dung giáo trình gồm có: nội quy phòng thí nghiệm & giới thiệu môn học; các khái niệm cơ bản về tạo dòng; thực hành kỹ thuật tạo dòng.
Giáo trình trình bày công nghệ sản xuất trà, cà phê, ca cao từ nguyên liệu, quy trình sản xuất, bao gói, bảo quản, các sản phẩm khác từ trà, cà phê, ca cao.
Nội dung giáo trình gồm có: nguyên liệu trong công nghệ sản xuất bánh kẹo; công nghệ sản xuất bánh mì; công nghệ sản xuất bánh quy xốp (biscuit); công nghệ sản xuất bánh quy dai (cracker); công nghệ...
Nội dung giáo trình gồm có: tổng quan về sữa nguyên liệu; công nghệ sau thu hoạch về sữa; công nghệ sản xuất sữa tươi uống; công nghệ sản xuất sữa hộp; công nghệ sản xuất sữa lên men; công nghệ sản...
Đang xem: 1280