Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình mới cập nhật
Chương một giới thiệu tổng quan về nghiệp vụ biên dịch giúp sinh viên hiểu được những cơ sở lý luận về biên dịch cơ bản, những mục tiêu và hiện trạng của nghề, những tiêu chí, quy tắc và đạo đức nghề...
Nội dung giáo trình gồm có các bài: lấy mẫu và bảo quản mẫu; độ Acid; độ kiềm; độ cứng; Calci; chất rắn; Chloride; nhu cầu oxy hóa học (COD).
Nội dung giáo trình gồm có: chất lượng và quản lý chất lượng; các công cụ sử dụng trong kiểm tra và kiểm soát chất lượng; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP.
Nội dung giáo trình gồm có: những khái niệm, định luật cơ bản của động hóa học; áp dụng định luật cơ bản của động học cho các phản ứng đơn giản; áp dụng định luật cơ bản của động học cho phản ứng...
Nội dung giáo trình gồm có: giới thiệu chung về mỹ phẩm, đối tượng của mỹ phẩm, các giá mang sản phẩm chính cũng như các nguyên liệu chính trong sản xuất mỹ phẩm; quy trình sản xuất một số sản phẩm...
Đang xem: 1484