Tài liệu - Giáo trình
Khoa Công nghệ Hóa & Thực phẩm