Tài liệu - Giáo trình
Khoa Công nghệ Hóa & Thực phẩm
Thí nghiệm hóa sinh

Môn học giúp sinh viên ôn lại kiến thức và vận dụng một cách thực tế. Sinh viên phải thuần thục những kỹ năng cơ bản và bắt buộc. Giúp sinh viên hiểu sâu và tiến hành thực tế về các phản ứng của protein cụ thể: Biure, Ninhidrin… Giúp sinh viên biết phương pháp vô cơ hoá mẫu để xác định được lượng đạm của một sản phẩm thực phẩm cụ thể bằng phương pháp đơn giản.…. Bao gồm:

- Định tính Protein - Định lượng Protein

- Định tính Glucid

- Xác định đường khử, đường tổng bằng phương pháp Bertrand

- Định tính Lipid - Định lượng Lipid

- Định lượng Vitamin C bằng phương pháp hoá học

- Xác định hoạt độ của một số Enzyme

- Giáo trình Thí nghiệm Hóa sinh, Khoa CN Hóa – Thực phẩm, Đại học Lạc Hồng, 2007.

- Trần Bích Lam (2002), Hoá Sinh Công Nghiệp, NXB Giáo Dục.

- Nguyễn Huỳnh Bạch Sơn Long (2002), Thí Nghiệm Hóa Sinh, Lưu hành nội bộ

Bài giảng Thí nghiệm hóa sinhTác giả: Trần Thị Mỹ TrinhLoại tài liệu: Bài giảngSơ lược: Files đính kèm:
  1. CHUONG_1.pdf (0.07 MB) - Tải 269 lần.
  2. CHUONG_2.pdf (0.13 MB) - Tải 256 lần.
  3. CHUONG_3.pdf (0.11 MB) - Tải 193 lần.
  4. CHUONG_4.pdf (0.04 MB) - Tải 174 lần.